مراتی راهنمای تلفظ

[मराठी]

پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 74.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 231
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 2.042
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 5
  • مراتی عكس از Romana Klee