مغولی راهنمای تلفظ

[Монгол]

پيوستن به تلفظ های مغولی

  • شمار متكلمان: 5.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 149
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.456
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 711
  • مغولی عكس از David Baxendale
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه