مالايالام راهنمای تلفظ

[മലയാളം]

پيوستن به تلفظ های مالايالام

  • شمار متكلمان: 35.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 356
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 958
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 59
  • مالايالام عكس از David Baxendale
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه