مالايالام راهنمای تلفظ

[മലയാളം]

پيوستن به تلفظ های مالايالام

  • شمار متكلمان: 35.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 328
  • واژه‌های تلفظ شده: 595
  • واژه‌های تلفظ نشده: 17
  • مالايالام عكس از David Baxendale
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه