مالايالام راهنمای تلفظ

[മലയാളം]

پيوستن به تلفظ های مالايالام

  • شمار متكلمان: 35.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 336
  • واژه‌های تلفظ شده: 645
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
  • مالايالام عكس از David Baxendale
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه