لوا راهنمای تلفظ

[Dholuo]

پيوستن به تلفظ های لوا

  • شمار متكلمان: 4.400.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 31