ليمبورگيش راهنمای تلفظ

[Limburgs]

پيوستن به تلفظ های ليمبورگيش

  • شمار متكلمان: 1.600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 345
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 6