خمر راهنمای تلفظ

[Khmer]

پيوستن به تلفظ های خمر

  • شمار متكلمان: 20.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 104
  • واژه‌های تلفظ شده: 101
  • واژه‌های تلفظ نشده: 306
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه