خمر راهنمای تلفظ

[Khmer]

پيوستن به تلفظ های خمر

  • شمار متكلمان: 20.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 110
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 102
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 342
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه