خمر راهنمای تلفظ

[Khmer]

پيوستن به تلفظ های خمر

  • شمار متكلمان: 20.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 108
  • واژه‌های تلفظ شده: 101
  • واژه‌های تلفظ نشده: 320
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه