كابارديايی راهنمای تلفظ

[Адыгэбзэ]

پيوستن به تلفظ های كابارديايی

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 63
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 4.475
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 789
  • كابارديايی
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه