ايلوكو راهنمای تلفظ

[Ilokano]

پيوستن به تلفظ های ايلوكو

  • شمار متكلمان: 10.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 20
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 301
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 760