ايگبو راهنمای تلفظ

[Igbo]

پيوستن به تلفظ های ايگبو

  • شمار متكلمان: 18.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 86
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 409
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 240
  • ايگبو عكس از Public domain