چينی شيانگ راهنمای تلفظ

[湘语]

پيوستن به تلفظ های چينی شيانگ

  • شمار متكلمان: 36.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 230
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.202
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 576