فرهنگ لغت تلفظ هاكا

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (هاكا) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به هاكا

  • 6 تلفظ 6
  • 谢谢 تلفظ 谢谢
  • 1 تلفظ 1
  • 客家 تلفظ 客家
  • 77 تلفظ 77
  • 40 تلفظ 40
  • 21 تلفظ 21
  • 99 تلفظ 99
  • 3 تلفظ 3
  • 88 تلفظ 88

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (هاكا) را تلفظ نمایید؟