فرهنگ لغت تلفظ هاكا

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (هاكا) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به هاكا

  • 1 تلفظ 1
  • 77 تلفظ 77
  • 21 تلفظ 21
  • 18 تلفظ 18
  • 99 تلفظ 99
  • 对不起 تلفظ 对不起
  • 54 تلفظ 54
  • kappa تلفظ kappa
  • ∂ تلفظ
  • 万 تلفظ

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (هاكا) را تلفظ نمایید؟