مانكس راهنمای تلفظ

[Gaelg]

پيوستن به تلفظ های مانكس

  • شمار متكلمان: 300
  • شمار متكلمان در فوروو: 8
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 282
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.664