گاليك اسكاتلندی راهنمای تلفظ

[Gàidhlig]

پيوستن به تلفظ های گاليك اسكاتلندی

  • شمار متكلمان: 100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 416
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.294
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.466
  • گاليك اسكاتلندی عكس از Dave Conner