چینی گانی راهنمای تلفظ

[赣语]

پيوستن به تلفظ های چینی گانی

 • شمار متكلمان: 35.000.000
 • شمار متكلمان در فوروو: 134
 • واژه‌های تلفظ‌شده: 977
 • واژه‌های تلفظ‌نشده: 615
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید
 • ضبط تلفظ 華人 華人
 • ضبط تلفظ 就
 • ضبط تلفظ Wewei Wewei
 • ضبط تلفظ arduous arduous
 • ضبط تلفظ 篼
 • ضبط تلفظ 么哩 么哩
 • ضبط تلفظ 好多 好多
 • ضبط تلفظ 辇
 • ضبط تلفظ 咯边 咯边
 • ضبط تلفظ 咿边 咿边

نمايش همه