فریزی غربی راهنمای تلفظ

[Frysk]

پيوستن به تلفظ های فریزی غربی

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 41
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.028
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 355