اتون راهنمای تلفظ

[Eton]

پيوستن به تلفظ های اتون

  • شمار متكلمان: 52.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 0
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 36
تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد