ديوهی راهنمای تلفظ

[ދިވެހި]

پيوستن به تلفظ های ديوهی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16
  • واژه‌های تلفظ شده: 6
  • واژه‌های تلفظ نشده: 149