ديوهی راهنمای تلفظ

[ދިވެހި]

پيوستن به تلفظ های ديوهی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 56
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 100