دانمارکی راهنمای تلفظ

[Dansk]

پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.422
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 25.388
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 585
  • دانمارکی عكس از Public domain