دانمارکی راهنمای تلفظ

[Dansk]

پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.291
  • واژه‌های تلفظ شده: 23.901
  • واژه‌های تلفظ نشده: 667
  • دانمارکی عكس از Public domain