دانمارکی راهنمای تلفظ

[Dansk]

پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.125
  • واژه‌های تلفظ شده: 22.463
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.047
  • دانمارکی عكس از Public domain