ولزی راهنمای تلفظ

[Cymraeg]

پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 399
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 5.627
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 904
  • ولزی عكس از Samasnookerfan