چوواشی راهنمای تلفظ

[Чӑваш]

پيوستن به تلفظ های چوواشی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 40
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 5.176
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.028
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه