چینی جین راهنمای تلفظ

[晋语]

پيوستن به تلفظ های چینی جین

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 254
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 504
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 620