چروکی راهنمای تلفظ

[Tsalagi]

پيوستن به تلفظ های چروکی

  • شمار متكلمان: 20.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 32
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 62
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 153
  • چروکی عكس از Public domain