چامورور راهنمای تلفظ

[Chamoru]

پيوستن به تلفظ های چامورور

  • شمار متكلمان: 60.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 44
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 137
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 108