چامورور راهنمای تلفظ

[Chamoru]

پيوستن به تلفظ های چامورور

  • شمار متكلمان: 60.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 38
  • واژه‌های تلفظ شده: 138
  • واژه‌های تلفظ نشده: 91