بلغاری راهنمای تلفظ

[Български]

پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.120
  • واژه‌های تلفظ شده: 25.405
  • واژه‌های تلفظ نشده: 8
  • بلغاری عكس از Tuncay
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه