بلغاری راهنمای تلفظ

[Български]

پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.034
  • واژه‌های تلفظ شده: 25.048
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6
  • بلغاری عكس از Tuncay
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه