باواریايی راهنمای تلفظ

[Boarisch]

پيوستن به تلفظ های باواریايی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 26
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 799
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 19