فرهنگ لغت تلفظ باشكير

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (باشكير) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به باشكير

  • 17 تلفظ 17
  • 13 تلفظ 13
  • 15 تلفظ 15
  • 1 تلفظ 1
  • 3 تلفظ 3
  • 40 تلفظ 40
  • 50 تلفظ 50
  • 11 تلفظ 11
  • кафедра تلفظ кафедра
  • 47 تلفظ 47

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (باشكير) را تلفظ نمایید؟