آديگان راهنمای تلفظ

[адыгэбзэ]

پيوستن به تلفظ های آديگان

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 41
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 542
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 472
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه