دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/11/2015 زیپ [fa] زیپ تلفظ 0 رأی
14/11/2015 متوجه شدن [fa] متوجه شدن تلفظ 0 رأی
14/11/2015 طلا [fa] طلا تلفظ 0 رأی
14/11/2015 سر [fa] سر تلفظ 1 رأی
14/11/2015 عالیه [fa] عالیه تلفظ 0 رأی
14/11/2015 دور تا دور [fa] دور تا دور تلفظ 0 رأی
14/11/2015 کلاشنیکوف [fa] کلاشنیکوف تلفظ 1 رأی
14/11/2015 کیهان پیما [fa] کیهان پیما تلفظ 0 رأی
14/11/2015 فضا پیما [fa] فضا پیما تلفظ 1 رأی
14/11/2015 داریوش هخامنشی [fa] داریوش هخامنشی تلفظ 0 رأی
14/11/2015 پادشاه هخامنشی [fa] پادشاه هخامنشی تلفظ 0 رأی
14/11/2015 دیوان حافظ [fa] دیوان حافظ تلفظ 0 رأی
14/11/2015 دیوان فردوسی [fa] دیوان فردوسی تلفظ 0 رأی
14/11/2015 گلستان سعدی [fa] گلستان سعدی تلفظ 0 رأی
14/11/2015 بوستان سعدی [fa] بوستان سعدی تلفظ 0 رأی
14/11/2015 شاهنامه فردوسی [fa] شاهنامه فردوسی تلفظ 0 رأی
14/11/2015 آبنما [fa] آبنما تلفظ 0 رأی
14/11/2015 ابومسلم خراسانی [fa] ابومسلم خراسانی تلفظ 0 رأی
14/11/2015 ابزارفروشی [fa] ابزارفروشی تلفظ 0 رأی
14/11/2015 نمایش نامه [fa] نمایش نامه تلفظ 0 رأی
14/11/2015 دوره ساسانیان [fa] دوره ساسانیان تلفظ 0 رأی
14/11/2015 گران جان [fa] گران جان تلفظ 0 رأی
14/11/2015 گران مایه [fa] گران مایه تلفظ 0 رأی
14/11/2015 طلای سیاه [fa] طلای سیاه تلفظ 0 رأی
14/11/2015 پاسخ نامه [fa] پاسخ نامه تلفظ 0 رأی
14/11/2015 پرسش نامه [fa] پرسش نامه تلفظ 0 رأی
14/11/2015 کیمیاگری [fa] کیمیاگری تلفظ 0 رأی
14/11/2015 کیمیاگران [fa] کیمیاگران تلفظ 0 رأی
14/11/2015 پی گیری [fa] پی گیری تلفظ 0 رأی
14/11/2015 آرامگاه کوروش [fa] آرامگاه کوروش تلفظ 0 رأی