دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/08/2010 Burundi [it] Burundi تلفظ 0 رأی
23/08/2010 Burkina Faso [it] Burkina Faso تلفظ 0 رأی
23/08/2010 Botswana [it] Botswana تلفظ 0 رأی
23/08/2010 Bosnia Erzegovina [it] Bosnia Erzegovina تلفظ 0 رأی
23/08/2010 Belize [it] Belize تلفظ 0 رأی
23/08/2010 Barbados [it] Barbados تلفظ 0 رأی
23/08/2010 Bangladesh [it] Bangladesh تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Bahrain [it] Bahrain تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Bahamas [it] Bahamas تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Austria [it] Austria تلفظ 0 رأی
22/08/2010 smetto [it] smetto تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Armenia [it] Armenia تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Antigua e Barbuda [it] Antigua e Barbuda تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Algeria [it] Algeria تلفظ 0 رأی
22/08/2010 affinché [it] affinché تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
22/08/2010 avere culo [it] avere culo تلفظ 0 رأی
22/08/2010 sederino [it] sederino تلفظ 0 رأی
22/08/2010 deretano [it] deretano تلفظ 0 رأی
22/08/2010 scoliamo [it] scoliamo تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Antartide [it] Antartide تلفظ 0 رأی
22/08/2010 istituto [it] istituto تلفظ 0 رأی
22/08/2010 richiamare [it] richiamare تلفظ 0 رأی
22/08/2010 vuol dire [it] vuol dire تلفظ 0 رأی
22/08/2010 morbida [it] morbida تلفظ 0 رأی
22/08/2010 pittrice [it] pittrice تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Namibia [it] Namibia تلفظ 0 رأی
22/08/2010 scolare [it] scolare تلفظ 0 رأی
22/08/2010 flemmatico [it] flemmatico تلفظ 0 رأی
22/08/2010 flemma [it] flemma تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Luca Cordero di Montezemolo [it] Luca Cordero di Montezemolo تلفظ 0 رأی