دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/10/2012 лесбиянка [ru] лесбиянка تلفظ -1 رأی
13/10/2012 гомосексуальный [ru] гомосексуальный تلفظ 0 رأی
13/10/2012 исходить [ru] исходить تلفظ 0 رأی
13/10/2012 гетеросексуальный [ru] гетеросексуальный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2012 гидромагнитный [ru] гидромагнитный تلفظ 0 رأی
13/10/2012 Покровское [ru] Покровское تلفظ 0 رأی
13/10/2012 геликоприон [ru] геликоприон تلفظ 0 رأی
13/10/2012 геллер [ru] геллер تلفظ 0 رأی
13/10/2012 конь [ru] конь تلفظ 0 رأی
13/10/2012 гитаны [ru] гитаны تلفظ 0 رأی
23/05/2012 Нахичевань [ru] Нахичевань تلفظ 0 رأی
20/05/2012 привет [ru] привет تلفظ -1 رأی
20/05/2012 густенький [ru] густенький تلفظ 0 رأی
20/05/2012 гусельки [ru] гусельки تلفظ 0 رأی
20/05/2012 гусельник [ru] гусельник تلفظ 0 رأی
20/05/2012 гусельный [ru] гусельный تلفظ 0 رأی
20/05/2012 гусиный [ru] гусиный تلفظ 0 رأی
20/05/2012 гуситка [ru] гуситка تلفظ 0 رأی
20/05/2012 замковый (устройство) [ru] замковый (устройство) تلفظ 0 رأی
20/05/2012 замозжить [ru] замозжить تلفظ 0 رأی
20/05/2012 замокание [ru] замокание تلفظ 0 رأی
20/05/2012 эмфизема [ru] эмфизема تلفظ 0 رأی
17/05/2012 ионизация [ru] ионизация تلفظ 0 رأی
17/05/2012 пациент [ru] пациент تلفظ 0 رأی
17/05/2012 лебезить [ru] лебезить تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Лупковски-Прьесмик [ru] Лупковски-Прьесмик تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/05/2012 ich [de] ich تلفظ 1 رأی
17/05/2012 Бокеллен [ru] Бокеллен تلفظ 0 رأی
16/05/2012 Америка [ru] Америка تلفظ 1 رأی
16/05/2012 соседство [ru] соседство تلفظ 0 رأی