دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/09/2013 trpaslík [cs] trpaslík تلفظ 0 رأی
17/09/2013 neživotný [cs] neživotný تلفظ 0 رأی
17/09/2013 skrblit [cs] skrblit تلفظ 0 رأی
17/09/2013 rovinka [cs] rovinka تلفظ 0 رأی
17/09/2013 dějinný [cs] dějinný تلفظ 0 رأی
17/09/2013 biosféra [cs] biosféra تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokovi [cs] sokovi تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolskou [cs] sokolskou تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolovsku [cs] sokolovsku تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolovsko [cs] sokolovsko تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolovskem [cs] sokolovskem تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolovska [cs] sokolovska تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolovnu [cs] sokolovnu تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolovem [cs] sokolovem تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolova [cs] sokolova تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolníky [cs] sokolníky تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sokolníku [cs] sokolníku تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sólu [cs] sólu تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sololitu [cs] sololitu تلفظ 0 رأی
23/05/2010 solný [cs] solný تلفظ 0 رأی
23/05/2010 solnou [cs] solnou تلفظ 0 رأی
23/05/2010 solné [cs] solné تلفظ 0 رأی
23/05/2010 somálsku [cs] somálsku تلفظ 0 رأی
23/05/2010 součást [cs] součást تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sondu [cs] sondu تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sondou [cs] sondou تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sond [cs] sond تلفظ 0 رأی
23/05/2010 soudku [cs] soudku تلفظ 0 رأی
23/05/2010 soudkovou [cs] soudkovou تلفظ 0 رأی
23/05/2010 soudkové [cs] soudkové تلفظ 0 رأی