دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/04/2020 desembanastaría [es] desembanastaría تلفظ 0 رأی
08/04/2020 parturientas [es] parturientas تلفظ 0 رأی
08/04/2020 cocineros [es] cocineros تلفظ 0 رأی
08/04/2020 demostración culinaria [es] demostración culinaria تلفظ 0 رأی
08/04/2020 profesionales sanitarios [es] profesionales sanitarios تلفظ 0 رأی
08/04/2020 profesional de la salud [es] profesional de la salud تلفظ 0 رأی
08/04/2020 Quizá puede tocar unas canciones. [es] Quizá puede tocar unas canciones. تلفظ 0 رأی
08/04/2020 ciencias de la salud [es] ciencias de la salud تلفظ 0 رأی
08/04/2020 enfermeros [es] enfermeros تلفظ 0 رأی
08/04/2020 atención con especialistas [es] atención con especialistas تلفظ 0 رأی
08/04/2020 estar de parto [es] estar de parto تلفظ 0 رأی
08/04/2020 ingeniero biomédico [es] ingeniero biomédico تلفظ 0 رأی
08/04/2020 terapeutas ocupacionales [es] terapeutas ocupacionales تلفظ 0 رأی
08/04/2020 biofísicos [es] biofísicos تلفظ 0 رأی
08/04/2020 ópticos y optometristas [es] ópticos y optometristas تلفظ 0 رأی
08/04/2020 físico médico [es] físico médico تلفظ 0 رأی
08/04/2020 biofísicas [es] biofísicas تلفظ 0 رأی
08/04/2020 odontólogas [es] odontólogas تلفظ 0 رأی
06/04/2020 acarrazaría [es] acarrazaría تلفظ 0 رأی
06/04/2020 acarrarías [es] acarrarías تلفظ 0 رأی
06/04/2020 El carpintero hizo una nueva mesa de roble. [es] El carpintero hizo una nueva mesa de roble. تلفظ 0 رأی
06/04/2020 Hacer obras de caridad es algo verdaderamente noble. [es] Hacer obras de caridad es algo verdaderamente noble. تلفظ 0 رأی
06/04/2020 la invasión de Playa Girón [es] la invasión de Playa Girón تلفظ 0 رأی
06/04/2020 el pico de la curva [es] el pico de la curva تلفظ 0 رأی
06/04/2020 impacto emocional [es] impacto emocional تلفظ 0 رأی
06/04/2020 conmoción bursátil [es] conmoción bursátil تلفظ 0 رأی
06/04/2020 ralentizado [es] ralentizado تلفظ 0 رأی
06/04/2020 cadenas de suministro [es] cadenas de suministro تلفظ 0 رأی
06/04/2020 impactada [es] impactada تلفظ 0 رأی
06/04/2020 conmocionados [es] conmocionados تلفظ 0 رأی