دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/08/2010 inexpressiva [pt] inexpressiva تلفظ 0 رأی
28/06/2010 abrasadura [pt] abrasadura تلفظ 0 رأی
28/06/2010 reutilizado [pt] reutilizado تلفظ 0 رأی
28/06/2010 assertivo [pt] assertivo تلفظ 0 رأی
28/06/2010 retroprojetor [pt] retroprojetor تلفظ 0 رأی
28/06/2010 caborjeiro [pt] caborjeiro تلفظ 0 رأی
28/06/2010 cabografar [pt] cabografar تلفظ 0 رأی
28/06/2010 caborjudo [pt] caborjudo تلفظ 0 رأی
28/06/2010 cabochão [pt] cabochão تلفظ 0 رأی
28/06/2010 caboclote [pt] caboclote تلفظ 0 رأی
28/06/2010 caboclófilo [pt] caboclófilo تلفظ 0 رأی
24/06/2010 caboquena [pt] caboquena تلفظ 0 رأی
24/06/2010 abraquiocéfalo [pt] abraquiocéfalo تلفظ 0 رأی
24/06/2010 bostejar [pt] bostejar تلفظ 0 رأی
24/06/2010 abreugráfico [pt] abreugráfico تلفظ 0 رأی
24/06/2010 onicolor [pt] onicolor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/06/2010 cabisalva [pt] cabisalva تلفظ 0 رأی
23/06/2010 bosniano [pt] bosniano تلفظ 0 رأی
23/06/2010 vilipendiar [pt] vilipendiar تلفظ 0 رأی
23/06/2010 cabombáceo [pt] cabombáceo تلفظ 0 رأی
23/06/2010 Coentrão [pt] Coentrão تلفظ 0 رأی
23/06/2010 cabiúna [pt] cabiúna تلفظ 0 رأی
23/06/2010 cabiú [pt] cabiú تلفظ 0 رأی
23/06/2010 brádipo [pt] brádipo تلفظ 0 رأی
23/06/2010 João XXI [pt] João XXI تلفظ 0 رأی
19/06/2010 caborá [pt] caborá تلفظ 0 رأی
19/06/2010 regresse [pt] regresse تلفظ 0 رأی
18/06/2010 absíntico [pt] absíntico تلفظ 0 رأی
18/06/2010 absintiato [pt] absintiato تلفظ 0 رأی
18/06/2010 absintiar [pt] absintiar تلفظ 0 رأی