دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2009 عمرشان [fa] عمرشان تلفظ 0 رأی
08/06/2009 شادونه [fa] شادونه تلفظ 0 رأی
08/06/2009 پريدن [fa] پريدن تلفظ 0 رأی
08/06/2009 فرقي نداره [fa] فرقي نداره تلفظ 0 رأی
08/06/2009 نبيني [fa] نبيني تلفظ 0 رأی
08/06/2009 غصه ات مي گيرد [fa] غصه ات مي گيرد تلفظ 0 رأی
08/06/2009 مي داني [fa] مي داني تلفظ 0 رأی
08/06/2009 مي بيني [fa] مي بيني تلفظ 0 رأی
08/06/2009 زير بارون [fa] زير بارون تلفظ 0 رأی
08/06/2009 بي حبيب [fa] بي حبيب تلفظ 0 رأی
08/06/2009 بي نصيب [fa] بي نصيب تلفظ 0 رأی
08/06/2009 چه مي دانند [fa] چه مي دانند تلفظ 0 رأی
08/06/2009 نور خورشيد [fa] نور خورشيد تلفظ 0 رأی
08/06/2009 چشمۀ كوه مشرق [fa] چشمۀ كوه مشرق تلفظ 0 رأی
08/06/2009 چه آسان [fa] چه آسان تلفظ 0 رأی
08/06/2009 هويدا [fa] هويدا تلفظ 0 رأی
08/06/2009 يكجا [fa] يكجا تلفظ 0 رأی
08/06/2009 شب نما [fa] شب نما تلفظ 0 رأی
08/06/2009 چه جالب [fa] چه جالب تلفظ 0 رأی
08/06/2009 محسوس تر [fa] محسوس تر تلفظ 0 رأی
08/06/2009 كودك معصوم [fa] كودك معصوم تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 چه گناهي [fa] چه گناهي تلفظ 0 رأی
08/06/2009 محدوديت سني [fa] محدوديت سني تلفظ 0 رأی
08/06/2009 كارشناس سياسي [fa] كارشناس سياسي تلفظ 0 رأی
08/06/2009 بريز و بپاش [fa] بريز و بپاش تلفظ 0 رأی
08/06/2009 مهلكه [fa] مهلكه تلفظ 0 رأی
08/06/2009 خدايي [fa] خدايي تلفظ 0 رأی
08/06/2009 باقي عمر [fa] باقي عمر تلفظ 0 رأی
08/06/2009 سپه سالار [fa] سپه سالار تلفظ 0 رأی
08/06/2009 غريو [fa] غريو تلفظ 0 رأی