دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/08/2009 چنبره [fa] چنبره تلفظ 0 رأی
07/08/2009 بَلاي جان [fa] بَلاي جان تلفظ 0 رأی
07/08/2009 مضرّ [fa] مضرّ تلفظ 0 رأی
07/08/2009 مخرّب [fa] مخرّب تلفظ 0 رأی
07/08/2009 ضربه زدن [fa] ضربه زدن تلفظ 0 رأی
07/08/2009 پيانو [fa] پيانو تلفظ 0 رأی
07/08/2009 تند تند [fa] تند تند تلفظ 0 رأی
07/08/2009 هلفدوني [fa] هلفدوني تلفظ 0 رأی
07/08/2009 درب و داغون [fa] درب و داغون تلفظ 0 رأی
07/08/2009 سوسيس [fa] سوسيس تلفظ 0 رأی
07/08/2009 النگو [fa] النگو تلفظ 0 رأی
07/08/2009 غارغارك [fa] غارغارك تلفظ 0 رأی
07/08/2009 پولساز [fa] پولساز تلفظ 0 رأی
07/08/2009 سودآور [fa] سودآور تلفظ 0 رأی
07/08/2009 قابل پذيرش [fa] قابل پذيرش تلفظ 0 رأی
07/08/2009 بانكدار [fa] بانكدار تلفظ 0 رأی
07/08/2009 مستمرّي [fa] مستمرّي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 تعطيل عمومي [fa] تعطيل عمومي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 نقدينگي [fa] نقدينگي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 بهرۀ بانكي [fa] بهرۀ بانكي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 ورشكسته [fa] ورشكسته تلفظ 0 رأی
07/08/2009 بيرق [fa] بيرق تلفظ 0 رأی
07/08/2009 پلاكارد [fa] پلاكارد تلفظ 0 رأی
07/08/2009 خروس جنگي [fa] خروس جنگي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 خوشمزگي [fa] خوشمزگي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 كافه [fa] كافه تلفظ 0 رأی
07/08/2009 آبسنگ [fa] آبسنگ تلفظ 0 رأی
05/08/2009 آگاه كردن [fa] آگاه كردن تلفظ 0 رأی
05/08/2009 برانگيزش [fa] برانگيزش تلفظ 0 رأی
05/08/2009 رفت و برگشت [fa] رفت و برگشت تلفظ 0 رأی