دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/04/2010 پیرزن [fa] پیرزن تلفظ 0 رأی
10/04/2010 دندان سر جگر بگذار [fa] دندان سر جگر بگذار تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/04/2010 آخر سر [fa] آخر سر تلفظ 0 رأی
10/04/2010 محمد علی کریمی [fa] محمد علی کریمی تلفظ 0 رأی
10/04/2010 سي دي [fa] سي دي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 شخصيت منفي [fa] شخصيت منفي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 آرم [fa] آرم تلفظ 0 رأی
07/08/2009 گوركن [fa] گوركن تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 حرفهاي زشت [fa] حرفهاي زشت تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 بد و بيراه [fa] بد و بيراه تلفظ 0 رأی
07/08/2009 جدار [fa] جدار تلفظ 0 رأی
07/08/2009 صداگير [fa] صداگير تلفظ 0 رأی
07/08/2009 راهبند [fa] راهبند تلفظ 0 رأی
07/08/2009 صاحب شدن [fa] صاحب شدن تلفظ 0 رأی
07/08/2009 يك خروار [fa] يك خروار تلفظ 0 رأی
07/08/2009 زانو انداختن [fa] زانو انداختن تلفظ 0 رأی
07/08/2009 شل و ول [fa] شل و ول تلفظ 0 رأی
07/08/2009 سر كيسه [fa] سر كيسه تلفظ 0 رأی
07/08/2009 مسئلۀ جزئي [fa] مسئلۀ جزئي تلفظ 0 رأی
07/08/2009 هيچ و پوچ [fa] هيچ و پوچ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 ناقابل [fa] ناقابل تلفظ 0 رأی
07/08/2009 كم ارزش [fa] كم ارزش تلفظ 0 رأی
07/08/2009 بار و بنه [fa] بار و بنه تلفظ 0 رأی
07/08/2009 وثيقه [fa] وثيقه تلفظ 0 رأی
07/08/2009 گَل و گُشاد [fa] گَل و گُشاد تلفظ 0 رأی
07/08/2009 چِزاندن [fa] چِزاندن تلفظ 0 رأی
07/08/2009 نانوا [fa] نانوا تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 نان خشك [fa] نان خشك تلفظ 0 رأی
07/08/2009 پا در هوا [fa] پا در هوا تلفظ 0 رأی
07/08/2009 ترازنامه [fa] ترازنامه تلفظ 0 رأی