دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/10/2009 escavação [pt] escavação تلفظ 0 رأی
23/10/2009 Betancourt [pt] Betancourt تلفظ 0 رأی
16/10/2009 tauchéria [pt] tauchéria تلفظ 0 رأی
16/10/2009 divisional [pt] divisional تلفظ 0 رأی
16/10/2009 taúba [pt] taúba تلفظ 0 رأی
16/10/2009 taurico [pt] taurico تلفظ 0 رأی
16/10/2009 divisionário [pt] divisionário تلفظ 0 رأی
16/10/2009 taurim [pt] taurim تلفظ 0 رأی
16/10/2009 taurina [pt] taurina تلفظ 0 رأی
16/10/2009 taurino [pt] taurino تلفظ 0 رأی
16/10/2009 diviseiro [pt] diviseiro تلفظ 0 رأی
16/10/2009 divisibilidade [pt] divisibilidade تلفظ 0 رأی
16/10/2009 tauro [pt] tauro تلفظ 0 رأی
16/10/2009 tauróbolo [pt] tauróbolo تلفظ 0 رأی
16/10/2009 taurobóleo [pt] taurobóleo تلفظ 0 رأی
16/10/2009 dobrão [pt] dobrão تلفظ 0 رأی
16/10/2009 dobre [pt] dobre تلفظ 0 رأی
16/10/2009 docidão [pt] docidão تلفظ 0 رأی
16/10/2009 docético [pt] docético تلفظ 0 رأی
16/10/2009 docetismo [pt] docetismo تلفظ 0 رأی
16/10/2009 docilizar [pt] docilizar تلفظ 0 رأی
16/10/2009 dócil [pt] dócil تلفظ 0 رأی
16/10/2009 docilidade [pt] docilidade تلفظ 0 رأی
16/10/2009 docílimo [pt] docílimo تلفظ 0 رأی
16/10/2009 divulgativo [pt] divulgativo تلفظ 0 رأی
16/10/2009 divulgado [pt] divulgado تلفظ 0 رأی
16/10/2009 carumbé [pt] carumbé تلفظ 0 رأی
16/10/2009 carunfeiro [pt] carunfeiro تلفظ 0 رأی
16/10/2009 carunfa [pt] carunfa تلفظ 0 رأی
16/10/2009 carúncula [pt] carúncula تلفظ 0 رأی