دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/11/2012 گرخیدن [fa] گرخیدن تلفظ 0 رأی
05/11/2012 قلعه شهر نو [fa] قلعه شهر نو تلفظ 0 رأی
05/11/2012 قنات‌آباد [fa] قنات‌آباد تلفظ 0 رأی
05/11/2012 پاخط [fa] پاخط تلفظ 0 رأی
05/11/2012 گود زنبورک‌خانه [fa] گود زنبورک‌خانه تلفظ 0 رأی
05/11/2012 گود عرب‌ها [fa] گود عرب‌ها تلفظ 0 رأی
05/11/2012 لاله‌زار [fa] لاله‌زار تلفظ 0 رأی
05/11/2012 سبزه میدان [fa] سبزه میدان تلفظ 0 رأی
05/11/2012 مسگرآباد [fa] مسگرآباد تلفظ 0 رأی
04/11/2012 سریوم [fa] سریوم تلفظ 0 رأی
04/11/2012 سیبورگیوم [fa] سیبورگیوم تلفظ 0 رأی
04/11/2012 فرمیوم [fa] فرمیوم تلفظ 0 رأی
04/11/2012 کالیفرنیوم [fa] کالیفرنیوم تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2012 چكاوك هدهدی [fa] چكاوك هدهدی تلفظ 0 رأی
04/11/2012 گنجشك خاكی [fa] گنجشك خاكی تلفظ 0 رأی
04/11/2012 كوكوی ابلق [fa] كوكوی ابلق تلفظ 0 رأی
04/11/2012 كوكوی معمولی [fa] كوكوی معمولی تلفظ 0 رأی
04/11/2012 سبز قبا [fa] سبز قبا تلفظ 0 رأی
04/11/2012 گریس [fa] گریس تلفظ 0 رأی
04/11/2012 دو برج [fa] دو برج تلفظ 0 رأی
04/11/2012 خودکا [fa] خودکا تلفظ 0 رأی
04/11/2012 دیوارنویسی آمریکایی [fa] دیوارنویسی آمریکایی تلفظ 0 رأی
04/11/2012 فانتازیا [fa] فانتازیا تلفظ 0 رأی
04/11/2012 فروز [fa] فروز تلفظ 0 رأی
04/11/2012 دسته‌دیزی [fa] دسته‌دیزی تلفظ 0 رأی
04/11/2012 معنعن [fa] معنعن تلفظ 0 رأی
04/11/2012 كاكایی سیبری [fa] كاكایی سیبری تلفظ 0 رأی
04/11/2012 كاكایی كوچك [fa] كاكایی كوچك تلفظ 0 رأی
04/11/2012 كاكایی دودی [fa] كاكایی دودی تلفظ 0 رأی
04/11/2012 داركوب بزرگ [fa] داركوب بزرگ تلفظ 0 رأی