دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/08/2011 recreatie [nl] recreatie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 reconstructie [nl] reconstructie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 rehabilitatie [nl] rehabilitatie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 respons [nl] respons تلفظ 0 رأی
04/08/2011 recapituleren [nl] recapituleren تلفظ 0 رأی
04/08/2011 cartografie [nl] cartografie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 kalligrafie [nl] kalligrafie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 choreografie [nl] choreografie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 homofoon [nl] homofoon تلفظ 0 رأی
04/08/2011 homofilie [nl] homofilie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 telepathie [nl] telepathie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 empathie [nl] empathie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 synchroniseren [nl] synchroniseren تلفظ 0 رأی
04/08/2011 synoptisch [nl] synoptisch تلفظ 0 رأی
04/08/2011 syntactisch [nl] syntactisch تلفظ 0 رأی
04/08/2011 Theologie [nl] Theologie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 theocratie [nl] theocratie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 monotheïsme [nl] monotheïsme تلفظ 0 رأی
04/08/2011 cinefiel [nl] cinefiel تلفظ 0 رأی
04/08/2011 anglofiel [nl] anglofiel تلفظ 0 رأی
04/08/2011 pedofilie [nl] pedofilie تلفظ 0 رأی
04/08/2011 filantroop [nl] filantroop تلفظ 0 رأی
02/08/2011 thomas acda [nl] thomas acda تلفظ 0 رأی
02/08/2011 uitvaren [nl] uitvaren تلفظ 0 رأی
02/08/2011 haarplukken [nl] haarplukken تلفظ 0 رأی
02/08/2011 kibbelen [nl] kibbelen تلفظ 0 رأی
02/08/2011 ochtendmens [nl] ochtendmens تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Maggi [nl] Maggi تلفظ 0 رأی
02/08/2011 octaaf [nl] octaaf تلفظ 0 رأی
02/08/2011 manspersoon [nl] manspersoon تلفظ 0 رأی