کاربر:

yoel

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های yoel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/08/2011 poepgaatje [nl] poepgaatje تلفظ 0 رأی
06/08/2011 herhalend [nl] herhalend تلفظ 0 رأی
06/08/2011 levensjaar [nl] levensjaar تلفظ 0 رأی
06/08/2011 kenmerkt [nl] kenmerkt تلفظ 0 رأی
06/08/2011 ontwikkelingsstoornis [nl] ontwikkelingsstoornis تلفظ 0 رأی
06/08/2011 pervasief [nl] pervasief تلفظ 0 رأی
06/08/2011 zelfstandig [nl] zelfstandig تلفظ 0 رأی
06/08/2011 men [nl] men تلفظ 0 رأی
06/08/2011 autistisch [nl] autistisch تلفظ 0 رأی
06/08/2011 beschrijving [nl] beschrijving تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/08/2011 gedrag [nl] gedrag تلفظ 0 رأی
06/08/2011 autistiform [nl] autistiform تلفظ 0 رأی
06/08/2011 wisseling [nl] wisseling تلفظ 0 رأی
06/08/2011 persoonlijkheidsstoornis [nl] persoonlijkheidsstoornis تلفظ 0 رأی
06/08/2011 borderline [nl] borderline تلفظ 0 رأی
06/08/2011 stemmingen [nl] stemmingen تلفظ 0 رأی
06/08/2011 zwart-wit [nl] zwart-wit تلفظ 0 رأی
06/08/2011 extraversie [nl] extraversie تلفظ 0 رأی
06/08/2011 neuroticisme [nl] neuroticisme تلفظ 0 رأی
06/08/2011 vertonen [nl] vertonen تلفظ 0 رأی
04/08/2011 wervelboog [nl] wervelboog تلفظ 0 رأی
04/08/2011 wervellichaam [nl] wervellichaam تلفظ 0 رأی
04/08/2011 uitsteeksel [nl] uitsteeksel تلفظ 0 رأی
04/08/2011 wervelkolom [nl] wervelkolom تلفظ 0 رأی
04/08/2011 stuitligging [nl] stuitligging تلفظ 0 رأی
04/08/2011 veroorzakend [nl] veroorzakend تلفظ 0 رأی
04/08/2011 bezinking [nl] bezinking تلفظ 0 رأی
04/08/2011 bloedbeeld [nl] bloedbeeld تلفظ 0 رأی
04/08/2011 gelijksoortig [nl] gelijksoortig تلفظ 0 رأی
04/08/2011 stilstand [nl] stilstand تلفظ 0 رأی