دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/08/2011 discussies [nl] discussies تلفظ 0 رأی
12/08/2011 effecten [nl] effecten تلفظ 0 رأی
12/08/2011 gesteldheid [nl] gesteldheid تلفظ 0 رأی
12/08/2011 attitudeverandering [nl] attitudeverandering تلفظ 0 رأی
12/08/2011 intentionele [nl] intentionele تلفظ 0 رأی
12/08/2011 etc. [nl] etc. تلفظ 0 رأی
12/08/2011 Derk Boerrigter [nl] Derk Boerrigter تلفظ 0 رأی
12/08/2011 John Van Koert [nl] John Van Koert تلفظ 0 رأی
10/08/2011 metafoor [nl] metafoor تلفظ 1 رأی
10/08/2011 Antithese [nl] Antithese تلفظ 0 رأی
10/08/2011 armoede [nl] armoede تلفظ 0 رأی
09/08/2011 eufemisme [nl] eufemisme تلفظ 0 رأی
09/08/2011 keukenvloer [nl] keukenvloer تلفظ 0 رأی
09/08/2011 prolepsis [nl] prolepsis تلفظ 0 رأی
09/08/2011 asyndetisch [nl] asyndetisch تلفظ 0 رأی
09/08/2011 Saarlooswolfhond [nl] Saarlooswolfhond تلفظ 0 رأی
09/08/2011 Saarloos [nl] Saarloos تلفظ 0 رأی
09/08/2011 hyperbool [nl] hyperbool تلفظ 0 رأی
09/08/2011 vroom [nl] vroom تلفظ -1 رأی
09/08/2011 paradox [nl] paradox تلفظ 0 رأی
09/08/2011 theeketel [nl] theeketel تلفظ 0 رأی
09/08/2011 understatement [nl] understatement تلفظ 0 رأی
09/08/2011 retorisch [nl] retorisch تلفظ 0 رأی
09/08/2011 anticlimax [nl] anticlimax تلفظ 0 رأی
09/08/2011 climax [nl] climax تلفظ 0 رأی
09/08/2011 polysyndetisch [nl] polysyndetisch تلفظ 0 رأی
09/08/2011 paralellisme [nl] paralellisme تلفظ 0 رأی
09/08/2011 exclamatie [nl] exclamatie تلفظ 0 رأی
09/08/2011 sarcasme [nl] sarcasme تلفظ 0 رأی
09/08/2011 cynisme [nl] cynisme تلفظ 0 رأی