دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/08/2011 Kopenhagen [nl] Kopenhagen تلفظ 0 رأی
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] AWBZ-zorg تلفظ 0 رأی
16/08/2011 BIG-register [nl] BIG-register تلفظ 0 رأی
16/08/2011 big [nl] big تلفظ 0 رأی
16/08/2011 psychotherapeut [nl] psychotherapeut تلفظ 0 رأی
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] fysiotherapeut تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/08/2011 overtuigen [nl] overtuigen تلفظ 0 رأی
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] overtuigingskracht تلفظ 0 رأی
15/08/2011 vergaderzaal [nl] vergaderzaal تلفظ 0 رأی
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] bierbrouwerij تلفظ 0 رأی
13/08/2011 vrienden [nl] vrienden تلفظ 0 رأی
13/08/2011 Jan Sweelinck [nl] Jan Sweelinck تلفظ 0 رأی
13/08/2011 bui [nl] bui تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/08/2011 freule [nl] freule تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/08/2011 ruit [nl] ruit تلفظ 0 رأی
12/08/2011 attitudes [nl] attitudes تلفظ 0 رأی
12/08/2011 verhelderen [nl] verhelderen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/08/2011 concepten [nl] concepten تلفظ 0 رأی
12/08/2011 overtuigingen [nl] overtuigingen تلفظ 0 رأی
12/08/2011 gezamenlijke [nl] gezamenlijke تلفظ 0 رأی
12/08/2011 succesvolle [nl] succesvolle تلفظ 0 رأی
12/08/2011 andermans [nl] andermans تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/08/2011 BV [nl] BV تلفظ 0 رأی
12/08/2011 attituden [nl] attituden تلفظ 0 رأی
12/08/2011 grijze [nl] grijze تلفظ 0 رأی
12/08/2011 iemands [nl] iemands تلفظ 0 رأی
12/08/2011 voorbeelden [nl] voorbeelden تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/08/2011 beïnvloeding [nl] beïnvloeding تلفظ 0 رأی
12/08/2011 Intentie [nl] Intentie تلفظ 0 رأی
12/08/2011 mentale [nl] mentale تلفظ 0 رأی