کاربر:

yoel

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های yoel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/09/2015 oesterkwekerijen [nl] oesterkwekerijen تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oervervelend [nl] oervervelend تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oertijden [nl] oertijden تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oervolk [nl] oervolk تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oesterbank [nl] oesterbank تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oerwouden [nl] oerwouden تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oerwoudmensen [nl] oerwoudmensen تلفظ 0 رأی
23/09/2015 afkortingstekens [nl] afkortingstekens تلفظ 0 رأی
23/09/2015 afkortingsteken [nl] afkortingsteken تلفظ 0 رأی
23/09/2015 afkortingen [nl] afkortingen تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oesterpannen [nl] oesterpannen تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oesterparel [nl] oesterparel تلفظ 0 رأی
23/09/2015 afkoppeling [nl] afkoppeling تلفظ 0 رأی
23/09/2015 afkort [nl] afkort تلفظ 0 رأی
23/09/2015 afkrabben [nl] afkrabben تلفظ 0 رأی
23/09/2015 vertrouwensrelatie [nl] vertrouwensrelatie تلفظ 0 رأی
23/09/2015 vertrouwenspositie [nl] vertrouwenspositie تلفظ 0 رأی
23/09/2015 vertrouwenskwestie [nl] vertrouwenskwestie تلفظ 0 رأی
23/09/2015 vertrouwensfunctie [nl] vertrouwensfunctie تلفظ 0 رأی
23/09/2015 afkreeg [nl] afkreeg تلفظ 0 رأی
23/09/2015 vertrouwelingen [nl] vertrouwelingen تلفظ 0 رأی
23/09/2015 vertrouwensarts [nl] vertrouwensarts تلفظ 0 رأی
23/09/2015 vertrouwensbeginsel [nl] vertrouwensbeginsel تلفظ 0 رأی
23/09/2015 bijter [nl] bijter تلفظ 0 رأی
23/09/2015 bijtertje [nl] bijtertje تلفظ 0 رأی
23/09/2015 fazantenhaan [nl] fazantenhaan تلفظ 0 رأی
23/09/2015 fazanteneieren [nl] fazanteneieren تلفظ 0 رأی
23/09/2015 bijtellingen [nl] bijtellingen تلفظ 0 رأی
23/09/2015 bijtekenen [nl] bijtekenen تلفظ 0 رأی
23/09/2015 vertwijfelen [nl] vertwijfelen تلفظ 0 رأی