کاربر:

yoel

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های yoel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/07/2011 basisfrequentie [nl] basisfrequentie تلفظ 0 رأی
31/07/2011 basiscategorie [nl] basiscategorie تلفظ 0 رأی
31/07/2011 korfcel [nl] korfcel تلفظ 0 رأی
31/07/2011 bodemeffect [nl] bodemeffect تلفظ 0 رأی
31/07/2011 basisbehoefte [nl] basisbehoefte تلفظ 0 رأی
31/07/2011 basisvaardigheid [nl] basisvaardigheid تلفظ 0 رأی
31/07/2011 buccaal [nl] buccaal تلفظ 0 رأی
31/07/2011 onderhandelen [nl] onderhandelen تلفظ 0 رأی
31/07/2011 bedwateren [nl] bedwateren تلفظ 0 رأی
31/07/2011 bedplassen [nl] bedplassen تلفظ 0 رأی
31/07/2011 kanaliseren [nl] kanaliseren تلفظ 0 رأی
31/07/2011 canonisch [nl] canonisch تلفظ 0 رأی
31/07/2011 cardiovasculair [nl] cardiovasculair تلفظ 0 رأی
31/07/2011 hulpverlener [nl] hulpverlener تلفظ 0 رأی
31/07/2011 verzorger [nl] verzorger تلفظ 0 رأی
31/07/2011 carpaal [nl] carpaal تلفظ 0 رأی
31/07/2011 casus [nl] casus تلفظ 0 رأی
31/07/2011 cerebrotonie [nl] cerebrotonie تلفظ 0 رأی
31/07/2011 castratieangst [nl] castratieangst تلفظ 0 رأی
31/07/2011 basilair [nl] basilair تلفظ 0 رأی
31/07/2011 kindermishandeling [nl] kindermishandeling تلفظ 0 رأی
31/07/2011 kinderpsychologie [nl] kinderpsychologie تلفظ 0 رأی
31/07/2011 ontwikkelingspsychologie [nl] ontwikkelingspsychologie تلفظ 0 رأی
31/07/2011 kalenderleeftijd [nl] kalenderleeftijd تلفظ 0 رأی
31/07/2011 keuze-experiment [nl] keuze-experiment تلفظ 0 رأی
31/07/2011 toevalsvariatie [nl] toevalsvariatie تلفظ 0 رأی
31/07/2011 cholerisch [nl] cholerisch تلفظ 0 رأی
31/07/2011 cholinergisch [nl] cholinergisch تلفظ 0 رأی
31/07/2011 karakteranalyse [nl] karakteranalyse تلفظ 0 رأی
31/07/2011 woorddoofheid [nl] woorddoofheid تلفظ 0 رأی