کاربر:

yoel

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های yoel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/08/2011 manspersoon [nl] manspersoon تلفظ 0 رأی
02/08/2011 uitschelden [nl] uitschelden تلفظ 0 رأی
02/08/2011 blaffen [nl] blaffen تلفظ 0 رأی
02/08/2011 marcheren [nl] marcheren تلفظ 0 رأی
02/08/2011 obligaat [nl] obligaat تلفظ 0 رأی
02/08/2011 oblaat [nl] oblaat تلفظ 0 رأی
02/08/2011 vloeken [nl] vloeken تلفظ 0 رأی
02/08/2011 uitfoeteren [nl] uitfoeteren تلفظ 0 رأی
02/08/2011 bulderen [nl] bulderen تلفظ 0 رأی
02/08/2011 obduceren [nl] obduceren تلفظ 0 رأی
02/08/2011 markant [nl] markant تلفظ 0 رأی
02/08/2011 ketteren [nl] ketteren تلفظ 0 رأی
02/08/2011 krijsen [nl] krijsen تلفظ 0 رأی
02/08/2011 woeden [nl] woeden تلفظ 0 رأی
02/08/2011 briesen [nl] briesen تلفظ 0 رأی
02/08/2011 plamuurmes [nl] plamuurmes تلفظ 0 رأی
02/08/2011 occult [nl] occult تلفظ 0 رأی
02/08/2011 majeur [nl] majeur تلفظ 0 رأی
02/08/2011 maladie [nl] maladie تلفظ 0 رأی
02/08/2011 oerknal [nl] oerknal تلفظ 0 رأی
02/08/2011 twisten [nl] twisten تلفظ 0 رأی
02/08/2011 mandekker [nl] mandekker تلفظ 0 رأی
02/08/2011 mallerd [nl] mallerd تلفظ 0 رأی
02/08/2011 oerkracht [nl] oerkracht تلفظ 0 رأی
02/08/2011 Mangel [nl] Mangel تلفظ 0 رأی
02/08/2011 oeratmosfeer [nl] oeratmosfeer تلفظ 0 رأی
02/08/2011 schilderboek [nl] schilderboek تلفظ 0 رأی
01/08/2011 Vaal [nl] Vaal تلفظ 0 رأی
01/08/2011 alfabet [nl] alfabet تلفظ 0 رأی
01/08/2011 klasseboek [nl] klasseboek تلفظ 0 رأی