دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/09/2015 kijken [nl] kijken تلفظ 0 رأی
24/09/2015 migratiefactor [nl] migratiefactor تلفظ 0 رأی
24/09/2015 migraties [nl] migraties تلفظ 0 رأی
24/09/2015 mijlpalen [nl] mijlpalen تلفظ 0 رأی
24/09/2015 overhevel [nl] overhevel تلفظ 0 رأی
24/09/2015 mijltje [nl] mijltje تلفظ 0 رأی
24/09/2015 fazantenhennen [nl] fazantenhennen تلفظ 0 رأی
24/09/2015 hofmeesteres [nl] hofmeesteres تلفظ 0 رأی
24/09/2015 faxsoftware [nl] faxsoftware تلفظ 0 رأی
24/09/2015 hofnarren [nl] hofnarren تلفظ 0 رأی
24/09/2015 fazen [nl] fazen تلفظ 0 رأی
24/09/2015 schudder [nl] schudder تلفظ 0 رأی
24/09/2015 hofjes [nl] hofjes تلفظ 0 رأی
24/09/2015 osseveld [nl] osseveld تلفظ 0 رأی
24/09/2015 Almelo de Riet [nl] Almelo de Riet تلفظ 0 رأی
24/09/2015 Hans in’t Zandt [nl] Hans in’t Zandt تلفظ 0 رأی
24/09/2015 vertuien [nl] vertuien تلفظ 0 رأی
24/09/2015 hofsteden [nl] hofsteden تلفظ 0 رأی
24/09/2015 onvermoeibaar [nl] onvermoeibaar تلفظ 0 رأی
23/09/2015 omschrijvingen [nl] omschrijvingen تلفظ 0 رأی
23/09/2015 redactiecommissie [nl] redactiecommissie تلفظ 0 رأی
23/09/2015 rolzitting [nl] rolzitting تلفظ 0 رأی
23/09/2015 demonstranten [nl] demonstranten تلفظ 0 رأی
23/09/2015 kroontjes [nl] kroontjes تلفظ 0 رأی
23/09/2015 redactiebureau [nl] redactiebureau تلفظ 0 رأی
23/09/2015 onderwatersport [nl] onderwatersport تلفظ 0 رأی
23/09/2015 onderwijskunde [nl] onderwijskunde تلفظ 0 رأی
23/09/2015 gewelfboog [nl] gewelfboog تلفظ 0 رأی
23/09/2015 onverpakt [nl] onverpakt تلفظ 0 رأی
23/09/2015 oesterkwekerij [nl] oesterkwekerij تلفظ 0 رأی