دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/03/2012 うっかりミス [ja] うっかりミス تلفظ 0 رأی
10/03/2012 ミス [ja] ミス تلفظ 0 رأی
10/03/2012 御簾 [ja] 御簾 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 派遣 [ja] 派遣 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 派遣労働 [ja] 派遣労働 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 端午の節句 [ja] 端午の節句 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 上総 [ja] 上総 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 お帰り [ja] お帰り تلفظ 0 رأی
10/03/2012 海軍特別陸戦隊 [ja] 海軍特別陸戦隊 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 Hakone [ja] Hakone تلفظ 0 رأی
10/03/2012 機動部隊 [ja] 機動部隊 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 第一航空戦隊 [ja] 第一航空戦隊 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 大航海時代 [ja] 大航海時代 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 修験道 [ja] 修験道 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 骨盤 [ja] 骨盤 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 伸縮 [ja] 伸縮 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 ひねる [ja] ひねる تلفظ 0 رأی
10/03/2012 五億円 [ja] 五億円 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2012 四億円 [ja] 四億円 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 一億円 [ja] 一億円 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 二億円 [ja] 二億円 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 三億円 [ja] 三億円 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 アルコール [ja] アルコール تلفظ 0 رأی
10/03/2012 一万円 [ja] 一万円 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 一円玉 [ja] 一円玉 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 オノマトペ [ja] オノマトペ تلفظ 0 رأی
10/03/2012 プロテスタント [ja] プロテスタント تلفظ 0 رأی
10/03/2012 市街地 [ja] 市街地 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 十字軍 [ja] 十字軍 تلفظ 0 رأی
10/03/2012 近松門左衛門 [ja] 近松門左衛門 تلفظ 0 رأی