دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
11/10/2011 菩提 [ja] 菩提 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 上人 [ja] 上人 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 童子 [ja] 童子 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 比丘 [ja] 比丘 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 比丘尼 [ja] 比丘尼 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 在家 [ja] 在家 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 居士 [ja] 居士 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 六道 [ja] 六道 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 天人 [ja] 天人 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 十大弟子 [ja] 十大弟子 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 摩利支天 [ja] 摩利支天 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 阿逸多 [ja] 阿逸多 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 大梵天王 [ja] 大梵天王 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 法宝 [ja] 法宝 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 辟支佛 [ja] 辟支佛 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 小乘 [ja] 小乘 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 法界 [ja] 法界 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 如来寺 [ja] 如来寺 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 妙音如来 [ja] 妙音如来 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 多宝如来 [ja] 多宝如来 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 [ja] 業 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 文殊 [ja] 文殊 تلفظ توسط skent
10/10/2011 硼素 [ja] 硼素 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 ホウ素 [ja] ホウ素 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 ネオン [ja] ネオン تلفظ 0 رأی
10/10/2011 アルミニウム [ja] アルミニウム تلفظ توسط poyotan
10/10/2011 珪素 [ja] 珪素 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 [ja] 燐 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 塩素 [ja] 塩素 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 アルゴン [ja] アルゴン تلفظ 0 رأی