دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
21/12/2011 30日 [ja] 30日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 12日 [ja] 12日 تلفظ توسط strawberrybrown
21/12/2011 11日 [ja] 11日 تلفظ توسط strawberrybrown
21/12/2011 10日 [ja] 10日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 9日 [ja] 9日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 8日 [ja] 8日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 7日 [ja] 7日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 6日 [ja] 6日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 5日 [ja] 5日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 4日 [ja] 4日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 3日 [ja] 3日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 2日 [ja] 2日 تلفظ 0 رأی
21/12/2011 20歳 [ja] 20歳 تلفظ 0 رأی
12/12/2011 パパ [ja] パパ تلفظ 0 رأی
22/10/2011 四面体 [ja] 四面体 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 [ja] 沖 تلفظ 1 رأی
20/10/2011 [ja] 故 تلفظ توسط siti73
20/10/2011 [ja] 財 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 不和 [ja] 不和 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 [ja] 負 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 不名誉 [ja] 不名誉 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 不配 [ja] 不配 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 不平 [ja] 不平 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 不肖 [ja] 不肖 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 不振 [ja] 不振 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 不用 [ja] 不用 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 微弱信号 [ja] 微弱信号 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 必要性 [ja] 必要性 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 物自体 [ja] 物自体 تلفظ 0 رأی
20/10/2011 二律背反 [ja] 二律背反 تلفظ 0 رأی