دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/03/2012 單位 [zh] 單位 تلفظ 0 رأی
22/03/2012 单一 [zh] 单一 تلفظ -1 رأی
22/03/2012 花絮 [zh] 花絮 تلفظ 0 رأی
22/03/2012 丧葬 [zh] 丧葬 تلفظ 0 رأی
22/03/2012 喪膽 [zh] 喪膽 تلفظ 0 رأی
22/03/2012 丧胆 [zh] 丧胆 تلفظ 0 رأی
22/03/2012 喬木 [zh] 喬木 تلفظ 0 رأی
22/03/2012 喬治 [zh] 喬治 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 喪氣 [zh] 喪氣 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 南港里 [zh] 南港里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 新光里 [zh] 新光里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 玉成里 [zh] 玉成里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 萬福里 [zh] 萬福里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 成福里 [zh] 成福里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 聯成里 [zh] 聯成里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 鴻福里 [zh] 鴻福里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 西新里 [zh] 西新里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 舊莊里 [zh] 舊莊里 تلفظ 0 رأی
21/03/2012 竹崎 [zh] 竹崎 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 嗣位 [zh] 嗣位 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 单边 [zh] 单边 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 單邊 [zh] 單邊 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 單純 [zh] 單純 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 [zh] 囚 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 严肃 [zh] 严肃 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 嚴肅 [zh] 嚴肅 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 严竣 [zh] 严竣 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 嚴竣 [zh] 嚴竣 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 严禁 [zh] 严禁 تلفظ 0 رأی
04/02/2012 嚴禁 [zh] 嚴禁 تلفظ 0 رأی